ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Mar-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާއްމު ވޯޓު
ޢާއްމު ވޯޓުގެ ބިލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
ޙުސައިން ޝަހުދީ
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_MM_02_28-03-2017.pdfrmcy_18_MM_02_28-03-2017292.8 kBAdobe PDFބައްލަވާ