ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 14-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މެންބަރު ޢައްޔަންކުރުން
އިންޓަރވިއު
ސިވިލް ސަރވިސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ޙުސައިން ޝަހުދީ
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ނިޒާރު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_MM_01_14-02-2017.pdfrmcy_18_MM_01_14-02-2017620.74 kBAdobe PDFބައްލަވާ