ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
އޮޑިޓަރެއް އައްޔަންކުރުން
އޮޑިޓް ފާމް
އޮޑިޓް
އޮޑިޓް ލައިސަންސް
ޕެންޝަން
އަސާސީ ޕެންޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_maaliyyath_01_08-02-2017.pdfrmcy_18_maaliyyath_01_08-02-2017421.25 kBAdobe PDFބައްލަވާ