ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 1-Nov-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 30/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިސްތިއުފާ
އިންތިޚާބު
ރައީސް
ވޯޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙުމަދު އަސްޢަދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
ފައިޞަލް ނަސީމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކާށިދޫ ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
އޭދަފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_06_01-02-2018.pdf.pdf749.4 kBAdobe PDFބައްލަވާ