ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79
އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް ބޯޑު
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް
ޓެކްސް
ސިނގިރޭޓް
އެނަރޖީ ޑްރިންކް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhi_02_16-02-2017.pdfrmcy_18_igthisodhi_02_16-02-2017708.17 kBAdobe PDFބައްލަވާ