ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79
އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން
ޓެކްސް
ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް
އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhi_01_15-02-2017.pdfrmcy_18_igthisodhi_01_15-02-2017448.42 kBAdobe PDFބައްލަވާ