ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 1-Nov-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 29/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެންޓި-ޑިފެކްޝަން
ގާނޫނު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ނާޡިމް ރަޝާދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުއްލަތީފް
މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަލީ ޢާޡިމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_05_01-11-2018.pdf.pdf933.66 kBAdobe PDFބައްލަވާ