ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 10-Apr-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
މިނިސްތްރީ އޮފް ހައުސިންގ
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމްދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaidhu_02_10-04-2017.pdfrmcy_18_gavaidhu_02_10-04-2017241.5 kBAdobe PDFބައްލަވާ