ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 29-Mar-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ޕާކިންގ ސްޕޭސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މަތިވެރި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaidhu_01_29-03-2017.pdfrmcy_18_gavaidhu_01_29-03-2017219 kBAdobe PDFބައްލަވާ