ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Nov-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
ބަޖެޓު ދިރާސާ
މިނިވަން މުއައްސަސާ ބަޖެޓު
އޮޑިޓާރ ޖެނެރަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު އަސްޢަދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ދާންދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_budget_01_15-11-2017.pdfrmcy_18_budget_01_15-11-2017404.01 kBAdobe PDFބައްލަވާ