ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Nov-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
2018 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
ސިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
އިބްރާހީމް ޙަސަން
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_17_06-11-2017.pdfrmcy_18_Aammu_17_06-11-2017384.83 kBAdobe PDFބައްލަވާ