ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Oct-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓު
ފިނޭންސް
އިންޝުއަރެންސް
އެގްރީމެންޓް
ހެލްތް ޕެކޭޖު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 15
މެންބަރު: އަޙްމަދު ރަޝީދު
އަޙްމަދު މަރުޒޫގު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ޢަލީ ފަޒާދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ފެލިދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_15_24-10-2017.pdfrmcy_18_Aammu_15_24-10-2017447.62 kBAdobe PDFބައްލަވާ