ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 6-Sep-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާ
ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_14_06-09-2017.pdfrmcy_18_Aammu_14_06-09-2017412.73 kBAdobe PDFބައްލަވާ