ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Aug-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު
ޕާލިމެންޓްރީ ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު
މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން
ޕާލިމެންޓްރީ ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ ބާބު
މަޤާމު އުފެއްދުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 13
މެންބަރު: އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_13_ 24-08-2017.pdfrmcy_18_Aammu_13_ 24-08-2017362.46 kBAdobe PDFބައްލަވާ