ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޢާއްމު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 31-Jul-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 94 ވަނަ މާއްދާ
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Aammu_12_31-07-2017.pdfrmcy_18_Aammu_12_31-07-2017289.18 kBAdobe PDFބައްލަވާ