ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 17-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ލީގަލް ކައުންސެލް
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
ދިވެހިން
ބިދޭސީން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 22
މެންބަރު: އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_22_17-12-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_22_17-12-2014490.9 kBAdobe PDFބައްލަވާ