ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Nov-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 116 ވަނަ މާއްދާ
ކޯސްޓްގާޑު
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
14 މިނިސްޓްރީއެއްގެ މަސައްކަތް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_19_06-11-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_19_06-11-2014167.87 kBAdobe PDFބައްލަވާ