ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 19-Nov-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕާޓީ
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_17_19-11-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_17_19-11-2014300.42 kBAdobe PDFބައްލަވާ