ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Jul-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފަތުޙުއް ސަޢީދު ނަމަކަށް ކިޔާ އޮޑި
ދާންދޫ ތުއްތު ކަތީބު
ނީލަން
ވުޒާރަތުއް ދާޚިލިއްޔާ
141 ވަނަ މާއްދާ
45 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 09
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_09_05-08-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_09_05-08-2014470.22 kBAdobe PDFބައްލަވާ