ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 30-Jun-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 120 ވަނަ މާއްދާ
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން
ކޮމިޓިގެ މުޤައްރިރު
ކޮމިޓިގެ ނައިބު މުޤައްރިރު
ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 01
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_01_30-6-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_01_30-6-2014155.77 kBAdobe PDFބައްލަވާ