ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހައި ކޯޓު
ފަނޑިޔާރުން
ދެކުނު ގޮފި
3 ފަނޑިޔާރުން
ފަނޑިޔާރުން ރޯލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_MM_02_16-03-2016.pdfrmcy_18_MM_02_16-03-2016241.93 kBAdobe PDFބައްލަވާ