ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 23-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އައްޑޫ ސިޓީ ކަރަންޓު
ކަރަންޓު
ކަރަނޓު ޚިދުމަތް
ކަރަންޜު އަގު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 20
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_20_23-11-2016.pdfrmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_20_23-11-2016378.26 kBAdobe PDFބައްލަވާ