ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 12-Oct-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކަރަންޓުގެ އަގު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ
ޖެނޑާގެ ނަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ
ޖަރުމަންވިލާތު އެމްބަސީ
ސްޓެލްކޯ
ސަބްސިޑީގެ ރޭޓްތައް
ސަބްސިޑީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_19_12-10-2016.pdfrmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_19_12-10-2016546.45 kBAdobe PDFބައްލަވާ