ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 6-Oct-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކާޑުގެ ބާވަތްތައް
ސަބްސިޑީ
ކަރަންޓު
ޓާގެޓް ސަބްސިޑީ
ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_17_06-10-2016.pdfrmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_17_06-10-2016386.84 kBAdobe PDFބައްލަވާ