ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 2-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ވަޒީރުން
ރުހުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ފުލުހުން
އައިޑެންޓިފިކޭޝަން
ޔުނީފޯމް ޓެގް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_14_02-08-2016.pdfrmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_14_02-08-2016178.9 kBAdobe PDFބައްލަވާ