ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 29-Jun-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލޭގެ ކުނި
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ހައުސްހޯލްޑު ކަރަންޓު
ކަރަންޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 13
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ޝަރީފް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_13_29-06-2016.pdfrmcy_18_Sarukaaru masooliyyath_13_29-06-2016272.17 kBAdobe PDFބައްލަވާ