ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 30-Oct-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 27/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލިއްޔަތު
އޮޑިޓަރ
ރިޕޯޓު
ބަޖެޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_03_30-10-2018.pdf.pdf821.29 kBAdobe PDFބައްލަވާ