ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 12-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސަރވިސް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
ރައީސް
ނައިބު ރައީސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 31
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަލީ މަޢުރޫފް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_minivan muassasa_31_12-10-2015.pdfrmcy_18_minivan muassasa_31_12-10-2015364.57 kBAdobe PDFބައްލަވާ