ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 28-Oct-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 25/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރިސޯސް
ޕްރޮޓޮކޯލް
ބެނެފިޓްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން ޢަރީފް
ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ސަޢުދު ޙުސައިން
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_01_28-10-2018.pdf.pdf1.11 MBAdobe PDFބައްލަވާ