ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 10-Aug-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު
ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު
ޕެންޝަން އޮފީސް
ފައިސާ
އަރލީ ރިޓަޔަރމެންޓް
ޕެންޝަން އުމުރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 23
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެންދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_minivan muassasa_23_10-08-2015.pdfrmcy_18_minivan muassasa_23_10-08-2015336.06 kBAdobe PDFބައްލަވާ