ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 17-Jun-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީ
އިޞްލާޙު
ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއަޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް
އިންތިޚާބު
65 އަހަރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަލީ މަޢުރޫފް
ޢަލީ ފަޒާދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެންދޫ ދާއިރާ
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_minivan muassasa_17_17-06-2015.pdfrmcy_18_minivan muassasa_17_17-06-2015359.19 kBAdobe PDFބައްލަވާ