ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 17-Feb-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖަލްސާ
ހިނގާފާނެ ކަންތައްތައް
އެލަވަންސު
ފައިސާ ކެނޑޭ އުސޫލު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުރެންދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_01_17-02-2016.pdfrmcy_18_sulook_01_17-02-2016152.55 kBAdobe PDFބައްލަވާ