ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 22-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލު
ސަބްކޮމިޓީ މަސައްކަތް
މާކެޓިންގ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_qaumee tharaggy_02_22-03-2016.pdfrmcy_18_qaumee tharaggy_02_22-03-2016414.82 kBAdobe PDFބައްލަވާ