ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Feb-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނު
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
މަސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_qaumee tharaqqy_01_24-02-2016.pdfrmcy_18_qaumee tharaqqy_01_24-02-2016323.16 kBAdobe PDFބައްލަވާ