ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގާނޫނު ނަންބަރު 71/78
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުން
ސަރވިސް ޗާރޖް
ޓެކްސް
އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 19
މެންބަރު: އީވާ ޢަބްދުﷲ
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
މާމިގިލި ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhi_19_04-11-2016.pdfrmcy_18_igthisodhi_19_04-11-2016557.26 kBAdobe PDFބައްލަވާ