ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 21-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރު
ބަނދަރު ކުލި
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު
ގާނޫނު ނަންބަރު 78/69
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 17
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އީވާ ޢަބްދުﷲ
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhi_17_21-11-2016.pdfrmcy_18_igthisodhi_17_21-11-2016473.66 kBAdobe PDFބައްލަވާ