ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 28-Feb-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 03/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ކޮމިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ޢަލީ ސަލީމް
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_01_03_28-02-2018.pdf.pdf7.3 MBAdobe PDFބައްލަވާ