ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 26-Jun-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު
ގާނޫނު ނަންބަރު 2/99
ގްރީން ޓެކްސް
ގެސްޓް ހައުސް
ޝެއަރ
ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު
ކުންފުނި
ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: އީވާ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ފަޒާދު
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhi_14_26-06-2016.pdfrmcy_18_igthisodhi_14_26-06-2016457.17 kBAdobe PDFބައްލަވާ