ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 2-Jul-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 16/2018
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮމިޓީ
ބަދަލު
ޕެރޯލް
ކުޑަކުދިން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަލީ މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
އަޙްމަދު މުބީން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_05_02-07-2018.pdf.pdf1.09 MBAdobe PDFބައްލަވާ