ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލު
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް
ބޯޑުގެ މެންބަރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
ޢަލީ ފަޒާދު
ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ
ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhi_04_08-03-2016.pdfrmcy_18_igthisodhi_04_08-03-2016325.49 kBAdobe PDFބައްލަވާ