ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 17-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކާބޯތަކެތި
އިޝްތިހާރު
އެމް.އެފް.ޑީ
ފުޑްސް ސްޓޭންޑަޑްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޖުރުމަނާ
ރެގިއުލޭޓް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 14
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢުމަރު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ވެލިދޫ ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_14_17-11-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_14_17-11-2016286.21 kBAdobe PDFބައްލަވާ