ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 28-Sep-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ
ޕާކިން ޖާގަ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_12_28-09-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_12_28-09-2016218.04 kBAdobe PDFބައްލަވާ