ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 30-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުޤައްރިރު
މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
ޕާކިންގ އަކަފޫޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 11
މެންބަރު: އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ޝާހިދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހުޅުދޫ ދާއިރާ
ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_11_30-08-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_11_30-08-2016117.21 kBAdobe PDFބައްލަވާ