ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 9-Aug-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދު
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖަ
ފޯމިއުލާ
އުސްމިނާ ޕާކިންގ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 9
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: މާވަށު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_09_09-08-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_09_09-08-2016273.26 kBAdobe PDFބައްލަވާ