ސުރުޚީ: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 26-Jun-2018
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 13/18
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރިޔާސީ
އިންތިޚާބު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
މޫސާމަނިކު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
އަޙްމަދު މުބީން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_02_26-06-2018.pdf.pdf1.06 MBAdobe PDFބައްލަވާ