ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Jun-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ބޭސް ގުދަން
ބޭސް
ރަޖިސްޓްރީ
ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 7
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ކެންދޫ ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_07_15-06-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_07_15-06-2016256.89 kBAdobe PDFބައްލަވާ