ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 12-Apr-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ވިޔަފާރި
ބޭސް ރައްކާތެރި ކުރުން
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ބޭސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 5
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢުމަރު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެންދޫ ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_05_12-04-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_05_12-04-2016186.13 kBAdobe PDFބައްލަވާ