ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ޢާއްމު ގަވާއިދު
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
ޖުރުމަނާ
ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 4
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
އަޙްމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެންދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
މާވަށު ދާއިރާ
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_04_15-03-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_04_15-03-2016210.14 kBAdobe PDFބައްލަވާ