ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 3-Mar-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިއްޙީ
ސަލާމަތީ
ގަވާއިދު
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރި
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
ޢާއްމު ގަވާއިދު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 3
މެންބަރު: ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_03_03-03-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_03_03-03-2016251.06 kBAdobe PDFބައްލަވާ