ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ގަވާއިދު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Feb-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޓޮކްޓަރީ ބޭސް
ބޭސް ގުދަން
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ރަޖިސްޓަރީ
ބޭސް ފިހާރަ
އޭ.ޑީ.ކޭ
އެސް.ޓީ.އޯ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢުމަރު ޙުސައިން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
މަނަދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_gavaaidhu_02_24-02-2016.pdfrmcy_18_gavaaidhu_02_24-02-2016342.48 kBAdobe PDFބައްލަވާ